Bilingual

Viltfärgad av den vanligaste typen vi oftast ser.
Pharaoh of the most common type one sees.


Vi har två linjer av lättare vaktlar.
Medelvikterna på dom små Viltfärgade ligger på 110-160 gram. Denna variant finns bara i Viltfärgat. Men skiljer sig även något i färg och teckning från den vanliga, och ligger ganska nära den vilda Japanska Vakteln. Den vilda Japanen ligger på vikter på tupp mellan 90-100 gram, den domesticerade varianten ligger tupparna på mellan 100-130 gram. Hönorna kan komma upp i vikter på 140-160 gram. Dom har en längre livslängd än sina tyngre artfränder och det är inte ovanligt att de kan nå en ålder av ca 5 år.

Dom har precis som den vilda vakteln en större rörlighet och flygförmåga. Är aktiva och mycket pigga och alerta. Dom tar sig med lätthet upp på hög höjd och delar gärna sittpinnar högt upp med våra parakiter. Att vi tycker det är intressant att hålla denna variant är pga. att den är på väg att försvinna till fördel för de tyngre varianterna. Detta är en av ursprungsvarianterna man höll som Japansk Vaktel i fångenskap. 

I Japan säger man att man har 3st olika ”stammar” på den Japanska vakteln.
Den vilda, produktionsvakteln som är något större och labratorievaktel som är något mindre.

Vi säljer inga avelsägg!!

Den vilda Japanska vakteln är numera omvärderad och IUCN kategoriserar arten som nära hotad. (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)

Dom röda siffrorna uppe i vänstra hörnet är fågelns vikt i gram.


We have two lines of lighter quails.
The average weights of the small ruddy located at 110-160 grams. One of them are Pharaoh, but differs somewhat in coloration and markings from the ordinary, and is quite close to the wild Japanese quail . The wild Japanese is located on the weights on cock between 90-100 grams, the domesticated variant is the cocks of between 100-130 grams. The hens can reach weights of 140-160 grams. They have a longer lifespan than the heavier quails and it is not unusual that they can reach an age of about 5 years.

They are just like the wild quail greater mobility and ability to fly . Are active and very lively and alert. They can easy fly to high altitudes and are happy to share perches high up with our parakeets. We think it is interesting to keep this variation is due . that it is about to disappear in favor of the heavier variants. This is the origin of the variants maintaining the Japanese quail in captivity .

We do not sell breeding eggs !!

In Japan they say they have 3 different "lines" in the Japanese quail .
The wild , production quail which is somewhat larger and labratorie quail slightly smaller.

The red numbers in the upper left corner is the birds weght in grams.

The wild Japanese quail is now revalued and the IUCN categorizes the species as Near Threatened . ( International Union for Conservation of Nature and Natural Resources )

Den ”Lätta Linjen”
Den andra linjen vi har är en variant av Honung som kallas just Lätta Linjen, men som färgnamn går under flera namn beroende på land.
Tyskland kallar den Goldsprenkel, USA kallar den Italian Golden Speckled, Danmark kallar den Gul Perle osv.
Detta är den ursprungliga varianten av "värpvaktel". I många länder anses den som utdöd, men den lever kvar hos vissa uppfödare som sätter stort värde på den eftersom den anses vara sund och fri från genetiska defekter. Den anses vara av stort värde för att hålla linjerna på "värpvaktlarna" sunda. Och används till att avla in i de andra linjerna pga. dess goda egenskaper.

Den är dessutom en hög produktiv vaktel. Vikten på denna linje ligger på 90-150 gram. Dessa linjer härstammar från 1960-talet, kanske t.o.m. ännu längre. Dom har en längre livslängd än sina tyngre artfränder och det är inte ovanligt att de kan nå en ålder av ca 5 år. Dom har precis som den vilda vakteln en större rörlighet och flygförmåga. Är aktiva och mycket pigga och alerta. Dom tar sig med lätthet upp på hög höjd och delar gärna sittpinnar högt upp med våra parakiter.

Denna variant hålls främst av uppfödare i Tyskland, England, Holland och Danmark. Det är ett bevarande arbete som kräver att man får bra kontakt med andra som håller denna variant. Detta är ursprunget till alla våra ”värpvaktlar” som finns idag!
Varianten har funnits mycket länge!

Det har på senare tid tagits fram en ny färgvariant på tupp. Så ny att den inte har ett eget namn utan kallas Goldsprenkel mark 1. Vi har 2 sådana tuppar.

Vi säljer inga avelsägg!!

Dom röda siffrorna uppe i vänstra hörnet är fågelns vikt i gram.The "Light Line"
The second line we have is a variant of honey called The "Light Line", but the color name goes under several names
depending on the country.
Germany calls them Goldsprenkel, United States calls them Italian Golden Speckled, Denmark calls them Yellow Perle, etc.
This is the original variant "laying quail". In many countries it is considered extinct, but it lives on with some breeders who place great value on it because it is considered to be healthy and free of genetic defects. It is considered to be of great value to keep the lines of "laying quail" sound. And used to breed in the other lines due to it's good qualities.

It is also a high productive quail. The weight of this line is between 90-150 grams. These lines originate from the 1960s, perhaps even longer. They have a longer lifespan than the heavier quails and it is not unusual that they can reach an age of about 5 years. They have just like the wild quail greater mobility and ability to fly. Are active and very lively and alert. They can easy fly to to high altitudes and are happy to share perches high up with our parakeets.

This variant is held primarily by breeders in Germany, England, Holland and Denmark. It is a conservation work that requires that you get good contact with other breeders to keep this variant. This is the origin of all our "laying quail" available today!
The variant has been around for a very long time!

It has recently developed a new color variant of the rooster. So new that it does not have its own name,
but is called Goldsprenkel Mark 1. We have two such roosters.

We do not sell breeding eggs !!


The red numbers in the upper left corner is the bird's weight in grams.