Australisk kungspapegoja (Alisterus scapularis) är en fågel i familjen papegojor inom ordningen papegojfåglar.IUCN kategoriserar arten som livskraftig.
Den australiska kungspapegojan delas in i två underarter:
A. s. minor - förekommer i norra Australien (nordöstra Queensland).
A. s. scapularis - förekommer vid kusten i östra Australien (från norra Queensland till södra Victoria).
Kungsparakiten är en stor parakit 43cm, vikt 210-270gram.
Ungarna liknar honan, ända till 1.5 års ålder då börjar hanen att få ett rött huvud.
Ungarna har ljustgrått näbb hanen rött o honan svart, honan är ljusblå på ryggslutet o hane lite mörkare blå.
Detta mörk/ljus blåa går att se även hos ungarna innan hanen färgat ut .
Honan bör vara 3år för att häcka, gärna även hanen.
Lätet är mjukt, hög vissling när den sitter är lugnt och ett gällt krassack-krassack i flykten. Samt ett mer metalliskt skrik när den är skrämd.Kungsparakiten har en utstuderande parningsritual. Hanen reser huvudfjädrarna och drar sedan tätt ihop resten utav fjädrarna och flaxar snabbt med vingarna.
Honan på ungefär samma satt fast hon ber även om mat samtidigt, vilket hanen då ger henne.

Boet är djupt som byggs i höga träd i en tät skog. De lägger oftast 3-6 stycken ägg på mark nivån i boet.
Sedan ruvar honan sina ägg i ungefär 20 dygn. Efter 4 veckor så börjar sedan ungarna bli redo att lämna boet.
Kungsparakiter blir ca 25år, och vill helst bo i större voljärer.Dom är lugna och mycket nyfikna och blir gärna mycket fäst vid sin ägare.
Kommer ganska nära i voljären, men blir sällan handtam.
Dom kan när dom rotat sig på ett ställe som vuxen fågel vara svåra att omplacera.

Eftersom hanarna inte färgar ut förrän runt ca 1,5 år skall man köpa DNA testade fåglar som är under denna ålder!!!
Se bilder längst ned på sidan!Australian king parrot (Alisterus scapularis) is a bird of the family parrots in order papegojfåglar.IUCN categorize species as viable.
The Australian kungspapegojan divided into two subspecies:
A. p. Mines - occurs in northern Australia (northeastern Queensland).
A. p. Scapularis - occurs on the coast of eastern Australia (from North Queensland to southern Victoria).

Australian king parrot is a large parakeet 43cm, weight 210-270gram.
The cubs are similar to the female, until 1.5 years of age when the male begins to get a red head.
The kids have light gray beak male red o female black female is light blue on the back end o male darker blue.
This dark/light blue can also see the kids before the male colored out.
The female should be 3 years to breed, preferably also the male.
It's call is a soft, high whistle when it is calm, and a shrill anchored zag zag anchored in flight.
And a more metallic screams when frightened.Australian king parrot has a elaborate mating ritual.
The male raising the head feathers and then pull close together the rest out of the feathers and flapping its wings rapidly.
The female is similar, though she also asking for food at the same time, which the male then gives her.

The nest is deeply built in tall trees in a dense forest. They usually add 3-6 eggs on the ground level in the nest.
The female incubates the eggs for about 20 days. After 4 weeks, then begin the kids get ready to leave the nest.
Australian king parrot lives about 25 years, and would rather stay in the larger aviaries. They are calm and very curious and will get very attached to his owner.
They comes pretty close in the aviary, but are seldom hand tame.
They can when they are rooted in a place as an adult bird be very difficult to relocate.

Because males do not color out until around 1,5 years you will have to buy DNA tested birds under this age !!!